Rejestracja samochodu w Irlandii

Każdy samochód, tak ten używany jak i wprost od dealera wwieziony do Irlandii z zamiarem eksploatacji podlega opodatkowaniu i rejestracji. W przypadku osób przenoszących się na stałe do Irlandii i przywożących samochód, którego są właścicielami od minimum pół roku przysługuje zwolnienie od podatku rejestracyjnego. Zwolnienie to obwarowane jest ograniczeniem w postaci niemożności sprzedaży samochodu przez najbliższy rok. Aby zarejestrować pojazd należy przede wszystkim posiadać do niego akt własności, czyli dowód rejestracyjny, ubezpieczenia itp. Samochód należy przywieźć do urzędu rejestracji pojazdów przy urzędzie skarbowym (Revenue Vehicle Registration Office – VRO). Nabycie numeru rejestracyjnego powinno odbyć się następnego dnia po wwiezieniu samochodu do Irlandii, a uzyskany w urzędzie numer powinien zostać w ciągu 3 dni uwidoczniony na pojeździe. Co więcej tablice rejestracyjne nabywa się u dealerów. W Irlandii spersonalizowane tablice są zabronione, a ich wzór określają przepisy. Kiedy te sprawy są już załatwione należy złożyć wniosek w sprawie zapłaty podatku drogowego, po czym dopiero Ministerstwo Transportu może wydać nam dowód rejestracyjny. Należy również pamiętać, iż pojazd użytkowany w Irlandii musi posiadać irlandzki przegląd techniczny, bez względu na świadectwa dopuszczenia do jazdy wydane w innych krajach. Często praca w Irlandii pociąga za sobą konieczność zakupu samochodu w Irlandii lub też sprowadzenia go z Polski. Dobrze jest wiedzieć co wówczas musimy zrobić, jakie są nasze prawa i obowiązki jako posiadacza samochodu w obcym kraju.

Zasiłek pogrzebowy

W Irlandii zasiłek pogrzebowy to Bereavement Grant, jest on świadczeniem uzależnionym od wpłat składek na ubezpieczenie społeczne (PRSI) i wypłaca się go w formie czeku jednorazowo. Zasiłek otrzymuje osoba, która poniosła koszty pogrzeby, nie zawsze musi być to osoba krewna, jednakże zawsze koszty pochówku muszą być realnie dokonane. Pomimo nazewnictwa, jakim się operuje zasiłek nie jest zależny od stanu majętności osoby, czy to zmarłej, czy też dokonującej pochówku. Wynosi on 850 euro, A żeby starać się o zasiłek pogrzebowy osoba obiegająca się musi być ubezpieczona na terenie Irlandii lub być dzieckiem bądź żoną/małżonkiem takowej osoby. Dodatkowym warunkiem jest fakt, iż zgon nastąpił po 2 lutego 99 roku oraz zmarły posiadał opłaconą stosowną ilość składek ubezpieczenia w Irlandii, względnie pobierał świadczenie społeczne na terytorium Irlandii. Wymóg ilości składek stanowi iż wymagane jest 156 PRSI lub co najmniej 26 tygodni oraz 39 tygodni w poprzednim roku podatkowym. Co więcej wymienione warunki muszą być spełnione łącznie a aplikacje złożyć można do upływu 12 miesięcy od daty zgonu przedstawiając numer PPS zmarłego, akt zgonu, rachunki wydatkowe za pogrzeb oraz wypełniony formularz BG1 w oryginałach. Można się zastanawiać po co nam ta wiedza? Otóż przydać się może kiedy nagle umrze lub zginie nam ktoś bliski. Wówczas znaczenie ma nie tylko kwestia zamieszkania osoby zmarłej ale i naszego stosunku pracy, czy praca w Irlandii była legalna itp. Wbrew pozorom to istotne kwestie o których dobrze jest wiedzieć będąc na emigracji.

Irlandzka emerytura

Wiele osób rozmyśla nad tym jakby tu powiększyć swoja przyszłą emeryturę, pewnym rozwiązaniem jest praca w Irlandii. Aby otrzymać emeryturę, będącą niewątpliwie świadczeniem pieniężnym wykazać należy się nie tylko ukończonym 65 rokiem życia ale również stosowną ilością odprowadzonych składek na ubezpieczenie społeczne. Odchodząc na emeryturę nie trzeba rezygnować z pracy, gdyż można w dalszym ciągu pracować nie przekraczając progu 38 euro tygodniowo oraz niewiele ponad 3000 euro rocznie. Pracę można podjąć zarówno na etat, jak i w ramach samozatrudnienia, a dochody należy objąć opłata składki ubezpieczenia. By skorzystać z prawa do standardowej emerytury należy wykazać płatność 260 składek w pełnej wysokości do czasu ukończenia 65 lat, do 5 kwietnia 2012, lub 520 składek w pełnej wysokości do czasu ukończenia 65 lat, po 6 kwietnia 2012 r. Co więcej rozpoczęcie wpłat składek musiało nastąpić przed ukończeniem 55 roku życia. Wysokość emerytury różni się w zależności od wysokości rocznej średniej kwoty składek ubezpieczenia i wynosi od 24 składek w pełnej wysokości (minimalna stawka emerytury) lub 48 składek opłaconych w pełnej wysokości (maksymalna stawka emerytury). Ostateczna wysokość emerytury jest różna w zależności od sytuacji danej osoby, gdyż na kwotę emerytury składać się może szereg dodatków za wiek, posiadane dzieci, samotne zamieszkiwanie, czy świadczenia socjalne na domowe opłaty eksploatacyjne itp.

Irlandzkie prawo wyborcze

Irlandia jest republiką parlamentarną, gdzie obywatele wybierają parlament, jednakże prawa wyborcze posiadają jedynie Irlandczycy zamieszkali na terenie kraju. Pomimo wielu głosów emigracji, wciąż Irlandia obstaje na stanowisku rezerwacji prawa do decydowania o wyborze władz tylko dla podatników, co więcej tylko Irlandczyków. Głośno mówi się o reformie prawa wyborczego przyznającej prawo do głosu legalnym imigrantom przebywającym minimum pięć lat w Irlandii, co niewątpliwie dotyczy Polaków w dużej mierze. System prawny Irlandii, również ordynacja wyborcza oparte są na prawie zwyczajowym i ustawodawstwie uchwalanym przez parlament zgodnie z konstytucją, przyjętą w referendum w 1937 roku wraz z dalszymi nowelizacjami. Czynne prawa wyborcze w Irlandii nabywają 18 letni obywatele. Bierne prawo wyborcze przysługuje od 21 lat. W wyborach bezpośrednich wybierany jest parlament oraz prezydent. Obowiązuje siedmioletnia kadencja prezydenta z prawem do jednokrotnej reelekcji, natomiast system wyborów do izby niższej parlamentu opiera się o system proporcjonalny i powszechny wyborów, natomiast izba wyższa składa się z nominacji senatorów przez premiera, władze uniwersyteckie oraz kurie społecznych środowisk. Jeżeli interesuje cie praca w Irlandii winieneś te informacje przyswoić bo mogą się przydać na obczyźnie nie tylko wtedy, gdy zapragniesz zostać w Irlandii na dłużej, a być może zdobyć irlandzkie obywatelstwo. Wiedzy nigdy zbyt wiele.